הערכת שווי הינה נגזרת של בדיקה המתבצעת על מנת לקבל אומדן שווי לנכס, פעילות עסקית או פרויקט ספציפי.
הערכת שווי מוזמנת ממספר סיבות, לרבות: רצון הבעלים להציע למכירה את הפעילות העסקית, צירוף משקיע, צורך דיווח חשבונאי, מיזוגים, הפרטת חברה ממשלתית, סכסוך והפעלת מנגנוני במבי, דרישת בית משפט ועוד.
עבודה הערכת השווי מתבצעת תוך ניתוח מעמיק של עסקי החברה, ניתוח דוחות כספיים, הבנת הסביבה העסקית ושימוש בתיאוריות כלכליות בכדי להגיע לתוצאה מדויקת ואמינה.

ישנם מספר מודלים כלכליים על פיהם ניתן לבסס את חוות הדעת והערכת השווי:
1. שיטת היוון תזרים המזומנים DCF- זוהי השיטה הרווחת והמקובלת בארץ ובעולם. הרעיון העיקרי שעומד מאחורי השיטה הוא להעריך את צפי תזרים המזומנים שהחברה עתידה להניב מהפעילות העסקית. בשלב השני יש צורך להוון את תזרים המזומנים בכדי לקבל ערך נוכחי שממנו ניתן לגזור את שווי החברה.
2. שיטת מכפיל הרווח Multiplier- לכל ענף עסקי קיים מכפיל רווח מקובל, בשיטה זו מכפילים את מספר השנים ברווח הנקי בכדי לקבוע שווי הוגן לחברה. כמו כן, ישנם מספר סוגי מכפילים כגון: מכפיל רווח, מכפיל הון, מכפיל מכירות ומכפיל תזרים מזומנים.שיטה זו הינה פשטנית ולא תמיד מדויקת, מומלץ להשתמש בה ככלי עזר בשילוב עם שיטה נוספת.

3. שיטת הערך הנכסי NAV- Net Assets Value- שיטה זו מתאימה יותר לחברות בעלות נכסים מוחשיים לדוגמא: תחום הנדל"ן וחברות בעלות שיעור רכוש קבוע ביחס למאזן. בשל כך קיים הצורך להעריך את ערכם הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות במאזן החברה.
4. הערכת שווי על-פי תיאוריות מורכבות עבור הערכת נכסים בלתי מוחשיים כגון: קניין רוחני, מחקר ופיתוח ופטנטים מתבצעות ע"י מודלים מורכבים כגון: אופציות ריאליות, פטור מתמלוגים, תזרים מזומנים מותאם סיכון ועוד.

לסיכום, הערכת שווי איננה מדע מדויק ולעיתים תחת אותה מתודולוגיה ניתן להגיע לתוצאות שונות בשל הנחות יסוד ותחזיות שונות.