כמה החברה באמת שווה ? שאלה מורכבת וממש לא חד משמעית. הערכת שווי חברות הינה נגזרת של בדיקה המתבצעת על מנת לקבל אומדן שווי לנכס, פעילות עסקית או פרויקט ספציפי.

מדוע צריכים לבצע הערכת שווי לחברה ?

הערכת שווי מוזמנת ממספר סיבות, לרבות: רצון הבעלים להציע למכירה את הפעילות העסקית, צירוף משקיע, צורך דיווח חשבונאי, מיזוגים, הפרטת חברה ממשלתית, סכסוך והפעלת מנגנוני במבי, דרישת בית משפט ועוד.
עבודה הערכת השווי מתבצעת תוך ניתוח מעמיק של עסקי החברה, ניתוח דוחות כספיים, הבנת הסביבה העסקית ושימוש בתיאוריות כלכליות בכדי להגיע לתוצאה מדויקת ואמינה.

מהם הדרכים לבצע הערכת שווי לחברה ?

ישנם מספר מודלים כלכליים על פיהם ניתן לבסס את חוות הדעת והערכת השווי:
1. שיטת היוון תזרים המזומנים DCF- זוהי השיטה הרווחת והמקובלת בארץ ובעולם. הרעיון העיקרי שעומד מאחורי השיטה הוא להעריך את צפי תזרים המזומנים שהחברה עתידה להניב מהפעילות העסקית. בשלב השני יש צורך להוון את תזרים המזומנים בכדי לקבל ערך נוכחי שממנו ניתן לגזור את שווי החברה.
2. שיטת מכפיל הרווח Multiplier- לכל ענף עסקי קיים מכפיל רווח מקובל, בשיטה זו מכפילים את מספר השנים ברווח הנקי בכדי לקבוע שווי הוגן לחברה. כמו כן, ישנם מספר סוגי מכפילים כגון: מכפיל רווח, מכפיל הון, מכפיל מכירות ומכפיל תזרים מזומנים.שיטה זו הינה פשטנית ולא תמיד מדויקת, מומלץ להשתמש בה ככלי עזר בשילוב עם שיטה נוספת.

3. שיטת הערך הנכסי NAV- Net Assets Value- שיטה זו מתאימה יותר לחברות בעלות נכסים מוחשיים לדוגמא: תחום הנדל"ן וחברות בעלות שיעור רכוש קבוע ביחס למאזן. בשל כך קיים הצורך להעריך את ערכם הכלכלי של הנכסים וההתחייבויות במאזן החברה.
4. הערכת שווי עבור הערכת נכסים בלתי מוחשיים כגון: קניין רוחני, מחקר ופיתוח ופטנטים מתבצעות ע"י מודלים מורכבים כגון: אופציות ריאליות, פטור מתמלוגים, תזרים מזומנים מותאם סיכון ועוד.

למה דווקא שיטת ה- DCF הינה הרווחת מבין השיטות להערכת שווי חברות ?

בפס"ד קיטאל החזקות ופיתוח בינלאומי בע"מ הוחלט ברב דעות כי יש להעדיף את שיטת ה DCF כשיטת בסיס להערכת שווי הוגן של חברה בהצעת רכש.

גם וכאשר המעריך שווי משתמש במתודולוגיות נוספות, לעיתים הם מוצגות בכדי לשקף פרספקטיבה נוספת לקורא ו/או לעיתים מבצעים ממוצעים בין מספר גישות שונות, אך כאמור הגישה העיקרית הינה גישת ה DCF המתבצעת ע"י היוון תזרמים המזומנים של החברה בהתאם לשיעור היוון WACC שמחושב ע"י הנוסחאה הבאה:

לסיכום, הערכת שווי איננה מדע מדויק ולעיתים תחת אותה מתודולוגיה ניתן להגיע לתוצאות שונות בשל הנחות יסוד ותחזיות שונות, משרדינו "פרץ פיננסים" בעל ניסיון כתיבה של מאות תוכניות עסקיות, יחד נוכל לבחון כלכלית את החברה בכדי להגיע לשווי הוגן ומייצג.